Přínosy a důsledky

Doprava

Vliv na dopravu
v širším území.

Hluk

Vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.

Imise

Vliv na imisní zatížení
dotčeného území.

Hlavním cílem Zeleného zipu pro Spořilov je významně snížit hlukovou a imisní zátěž z automobilové dopravy v okolí Spořilovské spojky a na Spořilově vůbec. Tím zlepšit životní podmínky místních obyvatel a ulehčit životnímu prostředí.

Snížení hluku a množství zplodin nastane ve dvou krocích. Etapa A po dokončení zakrytí Spořilovské, ale bez stavby č. 511 (tedy kdy nákladní doprava bude jezdit jako dnes). Etapa C po dokončení zakrytí Spořilovské i po dokončení stavby č. 511. Úsek č. 511 je chybějící částí Pražského okruhu. Propojí Modletice (D1) na jihu s Běchovicemi (I/12, D11, D10) na východě. Na základě výsledků měření a výpočtů hluku a imisí byla stanovena například délka protihlukových stěn a způsob odvětrání tunelu.

Doprava

Realizací projektu jsou odstraněny četné dopravní závady v celé dotčené oblasti. Doprava na Spořilovské spojce je svedena pod zem do tunelu, a místní doprava na Spořilově je optimalizována tak, aby byly sníženy její dopady na život obyvatel na co nejnižší přijatelnou úroveň. Cílem dopravního řešení je zabránit průjezd dopravy pro území tranzitní jinak, než tunelem v trase Spořilovské spojky. Dojde ke zklidnění ulice Hlavní jako osy starého Spořilova díky nově dobudované mimoúrovňové křižovatce Na Chodově. Bude tak možné obsloužit sídliště Spořilov II přímo z Městského okruhu, místo průjezdem ulicí Hlavní. Současně je řešena doprava v klidu vybudováním parkovacích kapacit navázaných na stavbu tunelu.

Hluk

Mapy zachycují akustickou situaci s hodnotami hluku v dB pro noční dobu 22:00—6:00 ve výšce 6 m nad terénem. Limit činí 50 dB.

Imise

Mapy zachycují průměrné roční koncentrace částic PM10 rozptýlených ve vzduchu, které představují zejména polétavý prach. Imisní limit činí 40 μg.m-3.

Menu