Dynamický park

Na nově získané ploše zakryté Spořilovské spojky chceme vytvořit především volnočasový a relaxační prostor plný hodnotné vegetace s minimem nákladů na její údržbu a s dynamicky se měnícím výrazem. Dynamický park znamená jednoduchou věc — založit pestrou, barvitou kompozici s možností v průběhu času ji postupně měnit.

Jak konkrétně bude nový park vznikat? Stávající stromy u domů zůstanou v co největší možné míře zachovány. Nové budou vysazeny tak, aby daly vzniknout útulným prostorům. Výsevy letniček v prvních letech se postupně promění v louky či záhony, v průběhu let se budou s přibývajícím stínem stále zvětšovat plochy podrostů a sázených společenstev rostlin a popínavky mezitím dorostou, kam mají.

Park na povrchu tunelu bude založen a udržován podle principů přirozené dynamiky vegetačních společenstev. Kulturní prvky výsadeb a výsevů se v něm mohou kontrolovaně rozvíjet a proměňovat. Jeho podoba se mění v průběhu sezóny i během let. Představme si rostoucí stromy, kvetoucí záhony s letničkami i trvalkami, okrasné keře a popínavky, dvakrát ročně sečené louky i pěkný pobytový trávník. Hlavní přínosy dynamického parku spočívají v tom, že je obytný už krátce po založení, vytváří hezký a bezpečný prostor a má velkou ekologickou hodnotu.

Každý park má myšlenku danou autory a zároveň si trochu roste po svém. Někdy je vlivu člověka zapotřebí více, jindy méně. Cestu od přírody ke kultuře ukazují příklady jednotlivých prvků parku umístěné na ose podle toho, nakolik jsou ovlivněné naší kulturou. Pro někoho je krásné to divoké, pro druhého to ukázněné. A další má rád obojí v rozumné míře. Právě to je dynamický park: hledání rovnováhy.

Vegetační technologie

Výsadba stromů dominantních, subdominantních a stromokeřů

Stromové patro coby základní kostra parku ve formě remízů, stromových skupin a soliterů; dočasné výplňové dřeviny; stromokeře obytných detailů.

Stromořadí s možností parkování

Zátěžový štěrkový trávník v bezprostředním okolí stromu, v úrovni dlažby s přiznanou spárou ve štěrku, propustnou pro vzduch a srážky, coby parkovacího stání nad úrovní vozovky s živičným povrchem. Vozovka se neodvodňuje do parkovacího stání z důvodu možného solení.

Alej stromů na zvýšeném rabatu

Vyloučena možnost zasolení s odvodněním komunikace mimo dosah kořenového prostoru. Zvýšený profil snižuje dopady rozptylu solného roztoku, zvyšuje mocnost a kapacitu půdního horizontu. Nádobový efekt s externí zálivkou a drenováním. Bylinný pokryv bez kosení.

Vícekmeny a keře na terasách

Na kolísavé mocnosti terénního reliéfu použity vícekmeny s nízkým těžištěm. Druhová skladba pionýrských dřevin z výsušných skeletem bohatých půd adaptovaných na stresové podmínky a rychlý rozvoj kořenového systému. Půdní profil s vysokou vodní kapacitou a zásobou půdního vzduchu.

Výměra: dominantní stromy 432 ks, subdominantní stromy 306 ks, stromokeře 216 ks.

Výsadba pnoucích dřevin

Vybrané druhy popínavek využívají strukturované zemní lože u paty stěn a konstrukce i povrchy zdí nebo spadají ze zvýšených záhonů shora. Výsadba popínavých rostlin je možná až po úplném dokončení stavebních prací v okolí s nutnou ochranou prostoru pro souvrství a udržení návaznosti na rostlý terén bez pevných překážek a nádobových efektů okolních stavebních konstrukcí, zbytků betonu, zhutněných podloží. Výsadba do zvýšených záhonů na konstrukci je do strukturovaných substrátů s vysokou vodní kapacitou a možnosti subvence závlahovým systémem. Výpěstky budou sázeny na individuální pozice v určené druhové skladbě.

Zastoupeny dvojí životní strategie dřevin, příčepivé i ovíjivé v adekvátní druhové diverzitě s předpokládaným požadavkem na výšku v daném místě a se zohledněním zimního efektu. Povrchová úprava betonu pro příčepivé simulující podmínky na kůře stromů. Lankový systém pro ovíjivé v podobnosti k větvoví. Půdní profil propustný pro vzduch i vodu.

Výměra: 2844 bm

Kosená společenstva založená výsevem

Louky a trávníky rozlišené dle druhového složení, přirozeného potenciálu stanoviště, vytvořeného stanoviště, účelu užitím a estetických funkcí. Před výsevy nutno zhutněné plochy povrchově kultivovat v souvislosti s uložením vrstvy pro klíčení. U trávníků bude rozdělena třída intenzity péče včetně příslušných pracovních operací. Louky přírodě blízké s dvojí sečí bez zálivky; extenzivní travobylinné trávníky bez zálivky a opakovanou sečí; intenzivní trávníky s pravidelnou zálivkou a sečí.

Výměra: 61720 m2

Kosená společenstva založená výsevem zatěžovaná

Společenstva založená na skeletovém souvrství s možností zátěže pojezdem a sešlapem v adaptabilním druhovém složení. Setá společenstva jetelovin a jetelotravních kosených směsí. Sázená společenstva rozchodníků s korekcí kosením. Bez pravidelné zálivky.

Výměra: 9090 m2

Nekosená společenstva založená výsadbou či výsevem

Detailní řešení plnící funkce protierozní, retenční, podrostu, pokryvu a záhonu, včetně plnění požadavků na záhon a rozvoj biodiverzity. Založením jde o společenstvo se souvrstvím povahy záhonu, které je dimenzováno složením komponentů, použitým rostlinným materiálem, povahou mulče i druhovým složením pro každou jednotlivou modelovou situaci.

Intenzita založení sahá od podrostů s vysokým podílem autoregulace a využití přirozeného potenciálu až po záhony s převažující estetickou funkcí respektující komunitní poptávku po udržení lidské práce ve veřejném prostoru. Druhovou skladbu, osazovací plány a specifikaci výpěstku konkretizuje dokumentace provedení stavby. Sázené podrosty dřevin bez pravidelného kosení; výsadby trávo bylinných společenstev bez pravidelného kosení; výsevy jednoletých druhů pro okamžitý květinový dekor. S občasnou zálivkou.

Výměra: 10180 m2

Menu