Závěr zjišťovacího řízení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: Záměr “Spořilovská spojka – zakrytí” nepodléhá posouzení podle zákona.
Menu